rzecznik-banner

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Rzecznik konsumentów działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369). Do zadań rzecznika konsumentów należy:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony praw i interesów konsumentów,
- prowadzenie edukacji konsumenckiej,
- rozpowszechnianie materiałów, broszur i ulotek związanych z tematyką konsumencką,
- współdziałanie z właściwymi miejscowo Delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami pozarządowymi,
- wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisach odrębnych.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnych:
• w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców;
• w sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.
Rzecznik nie posiada uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców – służy przede wszystkim bezpłatną, fachową poradą prawną konsumentom, których interesy zostały naruszone przez przedsiębiorców.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 43¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.


Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:
a) umów sprzedaży towarów i usług,
b) umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawców mebli, drzwi, stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślników świadczących usługi,
c) umów o świadczenie usług:
- telekomunikacyjnych;
- turystycznych;
- przewozowych i pocztowych;
- bankowych;
- energetycznych;
- związanych z obrotem nieruchomościami;
- edukacyjnych.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Skarżysku-Kamiennej działa wyłącznie na rzecz Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego.
Osoby mieszkające poza Powiatem Skarżyskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w mieście lub powiecie, na terenie którego mieszkają. Dane rzeczników konsumentów i innych instytucji konsumenckich działających na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/kontakt.php

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.