Deklaracja Dostępności

Prosimy o zapoznanie się z Deklaracją Dostępności strony internetowej https://skarzysko.powiat.pl wydawanej przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://skarzysko.powiat.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 2019-11-04
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 2024-03-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA. Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany odstępów w tekście
 • duży kursor
 • przewodnik czytania
 • tekst na mowę

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej:
Ewelina Gluza
Inspektor w Zespole ds. Polityki Społecznej i Senioralnej
Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko - Kamienna
tel: 41 395 30 52

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Skarżyskiego z dnia 5 stycznia 2021 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

pdfPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostepności148.36 KB

pdfWniosek o zapewnienie dostępności informacje192.35 KB

pdfWniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej465.02 KB

pdfWniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej458.11 KB

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 Dostępność architektoniczna

1. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Górniczej oraz od ul. Konarskiego i ul. Kochanowskiego.
 • Budynek dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na parkingu wokół budynku wyznaczonych jest 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do wejścia od ul. Górniczej prowadzą schody.
 • Do wejścia od ul. Konarskiego i ul. Kochanowskiego prowadzą schody oraz platforma dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w drzwi otwierające się automatycznie.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych z opisami pięter w języku brajla.
 • Budynek wyposażony jest w multimedialny terminal tyflograficzny wyposażony w system nawigacji beacon, który informuje dźwiękowo o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku starostwa. Posiada ekran dotykowy i łącze internetowe oraz możliwość powiększenia druku dla osób słabowidzących jak również dla osób bez dysfunkcji wzroku. Terminal znajduje się na parterze budynku starostwa powiatowego.
 • Na ścianach każdego piętra budynku starostwa umieszczono plany tyflograficzne naścienne z nadajnikami mikronawigacyjnymi beaconami emitujące fale bluetooth, komunikujące się ze smartfonami za pomocą aplikacji. Plany tyflograficzne to, dotykowe mapy z opisami brajlowskimi w kontrastowych kolorach wykonane są z tworzywa PMMA.
 • W Biurze Obsługi Interesanta i Sali konferencyjnej znajdują się pętle indukcyjne. Pętla to systemem wspomagania słuchu, z którego w tym samym czasie może korzystać nieograniczona liczba osób. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne i osoba słabo słysząca słyszy tylko sygnał pożądany.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

2. Starostwo Powiatowe budynek przy ul. Plac Floriański 1

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne od ul. Kochanowskiego, od ul. Górniczej bezpośrednio do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz od parkingu z tyłu budynku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Do wejścia od ul. Kochanowskiego i ul. Górniczej prowadzą schody.
 • Do wejścia od parkingu prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Budynek jest wyposażony w windę.
 • Budynek wyposażony jest w multimedialny terminal tyflograficzny wyposażony w system nawigacji beacon, który informuje dźwiękowo o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku starostwa. Posiada ekran dotykowy i łącze internetowe oraz możliwość powiększenia druku dla osób słabowidzących jak również dla osób bez dysfunkcji wzroku. Terminal znajduje się na parterze budynku starostwa powiatowego.
 • Na ścianach każdego piętra budynku starostwa umieszczono plany tyflograficzne naścienne z nadajnikami mikronawigacyjnymi beaconami emitujące fale bluetooth, komunikujące się ze smartfonami za pomocą aplikacji. Plany tyflograficzne to, dotykowe mapy z opisami brajlowskimi w kontrastowych kolorach wykonane są z tworzywa PMMA.
 • W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, znajduje się pętla indukcyjna. Pętla to systemem wspomagania słuchu, z którego w tym samym czasie może korzystać nieograniczona liczba osób. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne i osoba słabo słysząca słyszy tylko sygnał pożądany.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.