Suchedniowsko - Oblęgorski Park Krajobrazowy

Zajmuje pow. 21407 ha z otuliną o pow. 25681 ha. Położony jest w północnej części woj. świętokrzyskiego. Tworzą go dwa zwarte obszary: zachodni obejmuje Pasmo Oblęgorskie Gór Świętokrzyskich, a wschodni - wielki kompleks lasów mieszanych pradawnej Puszczy Świętokrzyskiej (Płaskowyż Suchedniowski). Znajdują się tu unikatowe zespoły zabytków techniki związane z górnictwem i metalurgią rud żelaza oraz metali nieżelaznych w Staropolskim Okręgu Przemysłowym. Dominują tu siedliska żyznych borów mieszanych lasów wyżynnych wilgotnych i świeżych. W runie leśnym występuje około 346 gatunków roślin naczyniowych, z czego 46 podlega ochronie prawnej. Lasy parku stanowią ostoję fauny. Spotkać tu można łosia, jelenia, borsuka i piżmaka. Ponownie pojawia się bóbr. W wodach stwierdzono ponad 20 gat. ryb. Występują największe krajowe gatunki chrząszczy: jelonek rogacz, koziołek dębosz. Awifauna (ponad 100 gat.) reprezentowana jest przez rzadko występujące ptaki: bociana czarnego, brodźca samotnego i cietrzewia.

Sieradowicki Park Krajobrazowy

Zajmuje pow.12106 ha z otuliną o pow. 16 263 ha. Obejmuje północno - wschodni fragment Puszczy Świętokrzyskiej zwany Lasami Siekierzyńskimi, lasy stanowią aż 85% ogólnej pow. parku. Odgrywają one istotna rolę dla gospodarki wodami powierzchniowymi i ochrony terenów źródliskowych. Park stanowi bowiem ważny regionalny węzeł hydrograficzny i obszar źródliskowy dla prawobrzeżnych dopływów Kamiennej (Żarnówki, Lubianki, Świśliny). Na terenie parku stwierdzono obecność 52 gatunków roślin podlegających ochronie prawnej. Mają tu swoją ostoję łosie, jelenie, dziki i sarny.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.