nagłówek od 01.01.2018

Powiat Skarżyski realizuje, jako Partner, projekt pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej”. Liderem projektu jest Gmina Skarżysko-Kamienna

Cel projektu:
Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna

W ramach projektu przewidziano:

Gmina Skarżysko – Kamienna:
- rewitalizacja Osiedla Zachodnie (wyburzenie budynków, budowa: skateparku, kompleksu boulderowego, parkingu, drogi dojazdowej, dwóch łączników pomiędzy ul. Spokojną i ul. Staffa z infrastrukturą techniczną ( kanalizacja deszczowa, wodociąg, sieci elektroenergetyczne, przebudowa kolizji teletechnicznych). Obiekt wielofunkcyjny (świetlica środowiskowa, sanitariaty, punkt naprawy rowerów)
- rewitalizacja Osiedla Dolna Kamienna - remont Przedszkola Nr 1 (docieplenie przegród, montaż kotła gazowego, instalacja gazu, wymiana instalacji c.o, pokrycia dachowego, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, ogrodzenia, nawierzchni przed budynkiem z dojściami, tynków, posadzek, zewnętrznych schodów i tarasów. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola - ścieżka edukacyjna, projekt w ramach konkursu urbanistyczno- architektonicznego)

Powiat Skarżyski:
- Termomodernizacja Bursy Szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej w następującym zakresie: ocieplenie poniżej poziomu terenu, ocieplenie powyżej poziomu terenu, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o, wymiana pieca gazowego na potrzeby c.w.u, zastosowanie wentylacji z rekuperacją, wymiana dachu, montaż platformy dla niepełnosprawnych, wydzielenie klatek schodowych zgodnie z zaleceniami p.poż., wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych).
Roboty budowlane realizowane są w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną. Nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór inwestorski. Przewidziano działania promocyjne.

Zaplanowane wskaźniki projektu:
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 3 szt.
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 3,57 ha
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 3 szt.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 3 EPC

Wartość projektu – 11 971 638,36
Wkład Funduszy Europejskich – 7 490 459,57
Wkład budżetu państwa – 1 152 378,40

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.