nagłówek 2014 2020

 

Powiat Skarżyski realizuje projekt pn. „Poprawa dostępu w Powiecie Skarżyskim do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie placówki opieki całodobowej oferującej stały pobyt dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych wraz z mieszkaniami chronionymi”

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przy ul. Ekonomii 7 w Skarżysku-Kamiennej na potrzeby utworzenia nowoczesnej, pozbawionej barier architektonicznych placówki (DPS), oferującej 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych (wspomaganych) dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego. W ramach pobytu długoterminowego placówka zapewniać będzie wysokiej jakości usługę w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz usługi wspomagające (udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu). W ramach inwestycji planuje się: przebudowę wewnątrz budynku, wraz z montażem wewnętrznej windy oraz niezbędnymi instalacjami, zagospodarowanie terenu w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz na potrzeby hortiterapii, wyposażenie budynku.

Wartość projektu: 5 098 587,94 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 287 095,75 zł

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30