projekt e-świętokrzyskie

Projekt „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Założenia projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwią samorządom pełną realizację zadań wynikających z tej ustawy.

Realizacja projektu ma na celu usprawnienie organizacji pracy w urzędzie oraz utworzenie systemu elektronicznej administracji, która zapewni mieszkańcom dostęp do usług administracji samorządowej za pomocą narzędzi informatycznych. W ramach projektu Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej zyska:

  • 16 nowych, w pełni wyposażonych stacji roboczych  wraz z systemem operacyjnym i systemem logowania kartą inteligentną,
  • serwer do Elektronicznego Obiegu Dokumentów  i programów dziedzinowych,
  • system nowoczesnego Elektronicznego Obiegu Dokumentów zintegrowany z elektroniczną skrzynką podawczą,
  • wykonana zostanie nowa sieć LAN w dwóch budynkach urzędu,
  • wdrożone zostanie także nowe oprogramowanie dziedzinowe (w tym programy: Finanse i Księgowość, Budżet, Kasa, Faktury, Środki trwałe, Kadry i Płace) Programy będą powiązane w spójną całość i zapewnią wymianę danych z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.

Działania te mają na celu zwiększenie wydajności  i efektywności pracy urzędników oraz wzrost zadowolenia klientów urzędu, którzy będą mogli liczyć na szybsze załatwianie spraw.

Wartość realizowanego projektu dla Województwa Świętokrzyskiego wynosi 38 994 068,00 zł, zaś koszt projektu dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  to kwota w wysokości 550 839, 41 zł. Wkład własny - 80 219,33 zł (koszty kwalifikowalne) oraz 16 043,87 (koszy niekwalifikowalne). Realizacja projektu obejmuje lata 2010 -2012.

Projekt jest finansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.