Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie skarżyskim w 2016 roku.

Zgodnie z art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z  2014r. poz.1118 z późn. zm.) Starosta Skarżyski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu skarżyskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu skarżyskiego w 2016 roku.

 1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać
w terminie do dnia 09.12.2015 r., na adres: Starostwo Powiatowe w  Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego  20, 26-110 Skarżysko-Kamienna Biuro Obsługi Interesanta lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”. Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 1. muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
 3. nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. z 2013 r. poz.267 z późn. zm.) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
 4. mają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
 5. reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
 6. akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
 7. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz.1182 z późn. zm.).

2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:

 1. niekompletne
 2. złożone w innej formie niż wskazana w pkt 1,
 3. złożone po terminie określonym w pkt 1.

3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.

4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Skarżyskiemu.

6. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.

7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:

 1. ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 2. sporządzenia zestawienia dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z propozycją wybranych ofert,
 3. opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.

docFormularz_zgłoszenia_do_udziału_w_pracach_Komisji_Konkursowej.doc41.5 KB

pdfFormularz_zgłoszenia_do_udziału_w_pracach_Komisji_Konkursowej.pdf206.63 KB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.