W dziedzinie działalność społeczna laureatem nagrody "Powiatowe Dęby" został Pan Marian Starachowski  - Skarżyszczanin, urodzony w 1922 r., urbanista z 30 letnim stażem pracy m.in. w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Kielcach i Zespole Urbanistycznym w Skarżysku. Główny projektant planu zagospodarowania Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa, Bodzentyna, Bliżyna. Pan Marian Starachowski znany jest ze swej społecznej pracy na terenie naszego miasta. Był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich, członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkiem Towarzystwa Miłośników Skarżyska czy Ligi Obrony Kraju, z którymi współpracował w dziedzinie popularyzacji atrakcyjnych wartości przyrodniczych i kulturowych regionu i okolic Skarżyska, zasad konstrukcji, technologii i układu wodnego wielkiego pieca w Rejowie oraz podkreślenia rangi Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich. W niektórych z tych organizacji udziela się do dnia dzisiejszego. Pan Marian pracował także społecznie na rzecz Muzeum Generała Berlinga obecnie Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, przy opracowywaniu planu budowy i rozbudowy terenu pod muzeum, przy renowacji pieca staszicowskiego w dzielnicy Rejów oraz projekcie przystani żeglarskiej LOK na Rejowie. Jako członek Towarzystwa Urbanistów Polskich prowadził w szkołach prelekcje o tematyce związanej z urbanistycznym oraz turystycznym projektowaniem miasta. Za swoją pracę odznaczony licznymi odznaczeniami i nagrodami: jak m.in. Nagrodą I stopnia Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława Staszica za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia polski, Złotą Odznaką Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich Odznaka za zasługi dla Kielecczyzny czy Odznaką 50 lecia PTTK.  Wyróżniony także przez Prezydenta Miasta Skarżyska w 85 rocznicę nadania praw miastu, w uznaniu za liczne zasługi pracy dla społeczności lokalnej. Mimo sędziwego wieku naszemu Laureatowi wciąż nie są obojętne rozwiązania urbanistyczne w naszym mieście. W dalszym ciągu projektuje wiele rozwiązań komunikacyjnych, przedstawiał własne koncepcje zagospodarowania zbiornika bzińskiego czy koncepcje przeniesienia pomnika "Zaślubin z morzem", dzieląc się swoimi pomysłami z władzami powiatu i miasta. 

W dziedzinie sztuka wyróżnienie otrzymała Pani Elżbieta Jach - mieszkanka Skarżyska Kościelnego, emerytowana nauczycielka, osoba twórcza w wielu dziedzinach sztuki. Pisze wiersze, fraszki, aforyzmy, limeryki, bajki dla dzieci i dorosłych. Rzeźbi w drewnie, interesuje się także kulturą ludową, zbiera regionalne pamiątki, które eksponuje w utworzonym przez siebie "Spichlerzu Regionalnym". Jako poetka zadebiutowała w almanachu "Świat i my" w 1987 r., a jako fraszkopisarka w Magazynie Słowa Ludu" w 1989 r. Wydała 11 publikacji, w tym - sześć wierszowanych bajek dla dzieci "Bajki z przysłowiami", tomik poezji "...a sosny niebo przesuwają", zbiór fraszek, aforyzmów i wierszy satyrycznych "tere fere kuku", tomik poezji regionalnej "w cieniu wikliny", zbiór wierszy "Niecodzienność' oraz zbiór fraszek i utworów satyrycznych "Słowo daję'. Pod jej redakcją ukazał się obszerny almanach Grupy Literackiej „Wiklina", wydany z okazji 25-lecia powstania grupy pt. „Wiklinowe strofy" oraz cztery tomiki poetyckie jej członków. Utwory Elżbiety Jach znajdują się w 26. antologiach, almanachach, pracach zbiorowych i wydawnictwach pokonkursowych. Drukowały je pisma lokalne, regionalne i ogólnopolskie (głównie „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki", „Radostowa", „Akant"). Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów literackich i satyrycznych m.in. np. otrzymała I nagrodę w XIII Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Literackim im. L. Staffa (2011), I nagrodę w XXVI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „Szukamy talentów wsi" Wąglany - Białaczów (2007). Od początku istnienia Grupy Literackiej „Wiklina" działała bardzo aktywnie, a od  trzech lat jest jej opiekunką. Elżbieta Jach była inicjatorką cyklicznej imprezy pod hasłem „Kawiarnia Literacka" w Miejskim Centrum Kultury, gdzie odbywają się spotkania promujące zarówno lokalnych artystów, jak i zaproszonych gości ze świata literackiego. Od 2000 roku należy do Skarżyskiego Klubu Artystów Amatorów  „SKART". Tworzy  rzeźby  i  płaskorzeźby  polichromowane,  malowane akwarelą, akrylami, zawierające motywy ludowe, fantastyczne, baśniowe i religijne. Jej    ulubionym tematem  są anioły. Brała  udział w  wystawach  zbiorowych i  poplenerowych. Elżbieta Jach jest animatorką działań kulturotwórczych gminy i Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Z jej inicjatywy umieszczona została pamiątkowa tablica na kapliczce we wsi Świerczek oraz zbudowany nagrobek powstańca styczniowego Franciszka Starachowskiego na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym. W utworzonym przez siebie „Spichlerzu Regionalnym" prowadzi warsztaty rzeźbienia oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. Wszelka  działalność  Elżbiety Jach  prowadzona jest charytatywnie.    

W dziedzinie kultura nagrodę "Powiatowe Dęby" otrzymał Pan Marcin Medyński - skarżyski historyk-regionalista, kolekcjoner pamiątek związanych ze Skarżyskiem-Kamienną. Autor szeregu publikacji, dotyczących przede wszystkim dziejów Skarżyska-Kamiennej i regionu (m.in. współautor monografii węzła kolejowego w Skarżysku-Kamiennej, monografii miasta Skarżyska-Kamiennej oraz gmin Bliżyn i Skarżysko Kościelne), a także dotyczących zagadnień ochrony zabytków, muzealnictwa, prawa i wyceny nieruchomości. Współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego. Od lat wytrwale wyszukuje, opracowuje i publikuje teksty źródłowe dotyczące historii regionu. Jako bibliofil, filokartysta i kolekcjoner stworzył bogate, dobrze opracowane i wykorzystywane w badaniach regionalnych i działalności popularyzatorskiej kolekcje publikacji, pocztówek, zdjęć i dokumentów do dziejów miasta i powiatu. Organizator (indywidualnie lub we współpracy) kilku wystaw historycznych - m.in. „Józef Piłsudski i 80. rocznica odzyskania Niepodległości" w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej (1998); „Skarżysko-Kamienna na dawnych pocztówkach" w Muzeum Orła Białego (2004); wystawa plenerowa wybranych pocztówek z jego kolekcji, przygotowana przez Muzeum Orła Białego (2008); wystawa plenerowa dawnych fotografii mieszkańców Skarżyska-Kamiennej (2013); wystawa plenerowa dawnych fotografii miasta (2013), ponadto komisarz wystawy pamiątek kolejarskich gminy Skarżysko Kościelne (2011). Aktywnie działa  w Polskim Towarzystwie Historycznym Oddział w Skarżysku-Kamiennej także jako członek zarządu PTH; współorganizator i prelegent sesji popularnonaukowych organizowanych i współorganizowanych przez to Towarzystwo. Sekretarz redakcji i członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej: Z dziejów regionu i miasta" (czasopismo indeksowane w Bazie Czasopism Humanistycznych BazHum oraz międzynarodowej bazie Index Copernicus); redaktor serii „Miniatury Historyczne" wydawanej przez Towarzystwo. Pan Marcin Medyński brał czynny udział w organizacji obchodów 10-lecia powiatu skarżyskiego, 85-lecia i 90-lecia nadania praw miejskich Skarżysku-Kamiennej oraz 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. Zaangażowany także w bieżącą działalność edukacyjną i popularyzatorską  prowadzi wykłady i prelekcje oraz wystawy. Popularyzował też wiedzę o regionie w ościennych placówkach takich jak Muzeum Kolejnictwa w Warszawie czy Muzeum w Rybniku. Współpracował z Towarzystwem Miłośników Dolnej Kamiennej, m.in. prowadząc wykłady dla prowadzonej pod patronatem Towarzystwa szkółce dziennikarstwa. Pokaźnymi darowiznami książek i czasopism wzbogacił szereg bibliotek (m.in. Bibliotekę Pedagogiczną oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej). Laureat ma na swoim koncie 30 publikacji dotyczących Skarżyska-Kamiennej i okolic. na co dzień jest prawnikiem od 1998 r. pracuje w Warszawie, obecnie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

DSC 2788

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.