ZARZĄD POWIATU SKARŻYSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 82.

1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.

2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs – I Liceum Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) obywatelstwo,
d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz 2021 r. poz 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami),
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.

5. Oferty sporządzone w języku polskim zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej", w terminie (data wpływu do urzędu) do dnia 3 czerwca 2022 roku do godziny 15.30, na adres:

Starostwo Powiatowe
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Biuro Obsługi Interesanta

6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
7. Na żądanie organu prowadzącego I Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których mowa w pkt 4 ppkt 4-7, 12 i 13.
8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego.
9. Przewodniczący Komisji powiadomi indywidualnie na piśmie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) RODO, informujemy, że:  
1) Administratorem Pani/a danych osobowych jest Starosta Skarżyski mający siedzibę w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
2) Starosta Skarżyski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 3953050 lub  537238537- p. Ryszard Chała
3) Pani/a dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
4) Celem przetwarzania Pani/a danych jest wypełnienie obowiązków które wynikają z przepisów prawa tj.: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz innych ustaw, przepisach wykonawczych i prawnie wiążących regulacji – przeprowadzenie procedury konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
7) Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez czas określony zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8) Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/a danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
9) W związku z przetwarzaniem, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
żądania prawa do ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 RODO);
prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.  

pdfogloszenie_o_konkursie_I_LO.pdf3.63 MB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.