v E D U K A C J A N A B Ó R” HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DLA MŁODZIEŻY

 Opracowany na podstawie: 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 966 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

§ 1

Elektroniczny system „vEdukacja Nabór” ma na celu usprawnienie naboru do klas pierwszych czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia prowadzonych przez powiat skarżyski.

§ 2

vEdukacja Nabór” na rok szkolny 2021/2022, dotyczy naboru do następujących szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: 

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 4. Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
 5. Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
 6. Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego

§ 3

O harmonogramie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostaną poinformowani również dyrektorzy szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu skarżyskiego.

§ 4

Wszelkie dane dotyczące szkół ponadpodstawowych oraz czynności konieczne do wykonania przez kandydatów dostępne będą na specjalnie stworzonej stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.plokreślanej jako System Elektronicznego Naboru.

Pod wskazanym adresem w panelu dla Kandydata ósmoklasista zapoznaje się w szczegółowy sposób z przebiegiem rekrutacji oraz z terminami jakie musi zachować.

§ 5

W terminie do 10 maja 2021 roku do godz. 15.00 szkoły ponadpodstawowe wprowadzą do Systemu swoją pełną ofertę edukacyjną.

Pełna oferta oznacza, że w Systemie znajdą się dane o każdej planowanej klasie I wraz z informacją o przedmiotach planowanych do realizacji w zakresie rozszerzonym, zawodach, nauczanych językach obcych oraz liczbie miejsc w danej klasie, przedmiocie punktowanym dodatkowo, a także o dodatkowych preferencjach stosowanych przez szkołę w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów w procesie rekrutacji.

Regulamin rekrutacji opracowany jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W terminie do 13 maja 2021 roku do godz. 15.00 nastąpi weryfikacja ofert edukacyjnych, a następnie ich publikacja w Systemie.

§ 6

W terminie do 07 maja 2021 roku do godz. 15.00 szkoły podstawowe powiatu skarżyskiego wprowadzą do Systemu dane dotyczące uczniów klas VIII. Wszyscy uczniowie klas VIII szkół podstawowych powiatu skarżyskiego otrzymają w swojej szkole login oraz indywidualne hasło dostępu do systemu (przekazanie kandydatom ich kont następuje do 07 maja 2021 roku). Od chwili uruchomienia dostępu do Systemu kandydat będzie mógł zmienić hasło na takie, jakie mu odpowiada. W przypadku jego zapomnienia należy zgłosić się do swojej szkoły podstawowej.

Kandydaci spoza powiatu skarżyskiego będą sami zakładali swoje konto na stronie internetowej https://swietokrzyskie.edu.com.pl/Kandydatw specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym, w którym podadzą wymagane dane osobowe oraz ustalą swoje indywidualne hasło dostępu do Systemu.

Możliwość ta dostępna będzie w Systemie od dnia 17 maja 2021 roku od godz. 8.00.

Dane osobowe kandydata będą dostępne jedynie w szkole podstawowej, do którego uczęszcza kandydat oraz w szkole, do której kandydat zostanie przyjęty.

Czynności związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem podania można dokonać z każdego komputera z dostępem do internetu, jeżeli kandydat nie ma takiej możliwości to pomocy udzieli mu jego szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której kandyduje.

§ 7

 1. Od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 System będzie dostępny dla kandydatów. Po zalogowaniu się do Systemu kandydat sprawdzi, czy jego dane osobowe są poprawnie wprowadzone.1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. Preferencje kandydata. Szkoła prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.
 2. Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu podanie i dostarcza je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 (wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego tj; w terminie od 17 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku do godz. 15.00) – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Do dnia 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 (wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego tj; w termin do 31 maja 2021 roku do godz. 15.00) podanie dostarcza się tylko do jednej szkoły – jest ono traktowane jako podanie do wszystkich szkół, do których ósmoklasista kandyduje (maksymalnie 3 szkół):2) jeżeli dane w podaniu są zgodne z wprowadzonymi przez kandydata do Systemu, podanie zostaje przyjęte i zaakceptowane, o czym kandydat zostanie poinformowany przy logowaniu się do Systemu. Gdy informacja o akceptacji podania nie pojawi się w systemie – należy zgłosić się do szkoły, do której zostało złożone podanie.
 4. W terminie od 17 maja 2021 roku do dnia 24 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 następuje weryfikacja przez szkoły ponadpodstawowe dostarczonych podań.
 5. W terminie od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00 kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dostarcza tyle kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczenia, ile szkół wybrał na podaniu.
 6. 1) podanie musi być podpisane przez rodzica (lub prawnego opiekuna),
 7. 2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,
 8. W tym okresie kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski wybierają na stronie internetowej Systemu szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci:
 9. Wyjątek stanowią kandydaci do oddziału dwujęzycznego, dla których system będzie dostępny od 17 maja 2021 roku do 31 maja 2021 roku do godz. 15.00.

§ 8

Do 14 maja 2021 roku podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły (dot. oddziału dwujęzycznego) terminu przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych SKJ.

§ 9

Od 17 maja 2021 roku kandydaci mogą po zalogowaniu się do Systemu sprawdzić ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.

§ 10

Dnia 08 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 (I termin) odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych (SKJ) z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej.

Dnia 15 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 (II termin) odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klasy dwujęzycznej, dla kandydatów którzy z przyczyn losowych nie przystąpili do SKJ w pierwszym terminie.

§ 11

W dniu 10 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 następuje publikacja list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik SKJ (I termin).

W dniu 17 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 następuje publikacja list kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik SKJ (II termin).

§ 12

Od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00 kandydat ma możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

W terminie od 25 czerwca 2021 roku do 15 lipca 2021 roku do godz. 12.00 następuje weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.

§ 13

W terminie od 14 czerwca 2021 roku do 08 lipca 2021 roku do godziny 12.00 szkoły podstawowe, kandydaci wprowadzają do Systemu dane o ocenach końcoworocznych, dane o wynikach egzaminu zewnętrznego i innych osiągnięcia uwzględnianych w procesie naboru.

W terminie od 25 czerwca 2021 roku do dnia 15 lipca 2021 roku do godz. 15.00 następuje weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydata.

W dniu 19 lipca 2021 roku w godzinach 08.00 – 12.00 następuje porządkowanie list chętnych.

§ 14

W dniu 22 lipca 2021 roku następuje publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydat zostaje przez System przypisany tylko do jednej klasy w jednej szkole – najwyższego przez kandydata określonego wyboru, do której kwalifikuje go uzyskana liczba punktów.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół listy podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

W dniu 22 lipca 2021 roku w Systemie jest dostępna dla każdego informacja o wolnych miejscach w poszczególnych klasach i szkołach.

§ 15

W terminie od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godziny 15.00 kandydaci doręczają oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Nie przedłożenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.

§ 16

W dniu 02 sierpnia 2021 roku do godziny 14.00 następuje publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego.

W Systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół listy podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych szkół.

§ 17

W terminie od 17 maja 2021 roku do 26 lipca 2021 roku szkoła ponadpodstawowa prowadząca kształcenie zawodowe wydaje kandydatowi skierowanie na badanie lekarskie.

W terminie od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia w/w zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00, w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 roku do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. W/w zaświadczenie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń został przyjęty nie później niż do dnia 24 września 2021 roku.

§ 18

Zobowiązuje się dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat skarżyski do przeprowadzenia rekrutacji do szkół dla młodzieży zgodnie z powyższymi zasadami oraz obowiązującymi tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 19

Szczegółowe regulaminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 wraz z pełną ofertą edukacyjną dostępne są również na stronach poszczególnych szkół:

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.