Prawo do godnego traktowania

Załatwiając sprawę w  Starostwie klient  ma  prawo być traktowany w oparciu o zasadę poszanowania godności osobistej, w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem.

Prawo do uzyskiwania informacji

Klient ma prawo żądać, żeby urzędnik szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody  wynikającej  z  nieznajomości przepisów prawa.

Prawo udziału w postępowaniu

Klient, którego praw lub obowiązków dotyczy postępowanie przed urzędem, ma  prawo uczestniczenia   w  tym postępowaniu. W  szczególności może on  wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, jeszcze przed wydaniem decyzji.

Może zostać pozbawiony tego prawa jedynie w ściśle określonych sytuacjach, a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego, albo na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Prawo do inicjatywy

Klient ma prawo podejmowania działań, służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej i prawnej w tym do przedstawiania z własnej inicjatywy dowodów w sprawie. Działania takie sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu, ma możliwość wyjaśnienia okoliczności, które podlegają ocenie urzędnika w trakcie załatwiania sprawy.

Prawo do składania skarg, wniosków, petycji

Klient ma prawo składać petycje, wnioski  i skargi w związku z działalnością starostwa. Może je  składać we własnym imieniu, a także w  imieniu  innych  osób, jeżeli  uzyska na to ich zgodę. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe  organy  albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Adres urzędu

ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna

telefon: 41 3953000
fax: 41 2524001

starostwo@skarzysko.powiat.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30