Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski informuje, że 20 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej (Plac Floriański 1) odbędzie się III w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad:  
1.   Otwarcie sesji.
2.   Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5.   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
6.   Wolne wnioski i oświadczenia.

7.   Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2023 rok:
1) przedstawienie raportu o stanie powiatu,
2) debata,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania.

8.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok i podjęcie uchwał:
1)   przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu,
2)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2023 rok, 
3)   wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,
4)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,
5)   dyskusja,
6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2023 rok,
7)   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2023 rok.

9.   Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku-Kamiennej  za 2023 rok:
1)   przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej,
2)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2023 rok,
3)   podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

10.  Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2023 rok:
1)   przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,
2)   podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2023 rok,
3)   podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
 
11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024–2035,
2)    wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
3)    powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej,
4)    powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
5)    przekazania wniosku według właściwości.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska.

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.