Przewodnicząc Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 18 maja 2023 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się LI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim:

1)   sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2022,

2)   sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2022,

3)   informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2022,

4)   informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii z działalności placówki w 2022 roku.

8. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2022 rok wraz z realizacją Programów.

9. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej.

10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.”

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,

3) przedterminowego wykupu obligacji,

4) wyrażenia zgody na zbycie i zawarcie umowy sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1-go Maja 105,

5) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego,

6) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego w zakresie działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

13. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady Jacek Jeżyk prowadzi obrady

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.