Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 23 marca 2023 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się L w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

1.     Otwarcie Sesji.

2.     Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XLVII, XLVIII i XLIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4.     Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5.     Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6.     Wolne wnioski i oświadczenia.

7.     Informacja z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2021-2023.

8.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski za 2022 rok.

9.     Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie na lata 2020-2022 i osiągniętych wyników.

10.  Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia.

11.  Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.

12.  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2022.

13.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.

14.  Sprawozdania komisji Rady Powiatu Skarżyskiego z działalności w roku 2022.

15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,

3) wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Skarżyski długoterminowej pożyczki,

4) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego,

5) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,

6) złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego,

7) przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań  z zakresu administracji rządowej,

8) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2023 rok.

16. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady Jacek Jeżyk i wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.