Zarząd Powiatu Skarżyskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2023 r.” Zgodnie z uchwałą Nr 56/142/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu powierzył prowadzenie:

  • punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną w budynku Zespołu Szkól Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119,
  • punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w budynku Starostwa Powiatowego, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Pl. Floriański 1

Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Na realizacje powyższego zadania przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości 126 060,00zł, w tym:

- kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 60.060 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100)oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100),

- kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 60.060 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.