Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 86/126/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2021 r.”

Prowadzenie:

  • punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 119,
  • punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną w budynku Szkoły Podstawowej w Ostojowie, Ostojów 16, 26-130 Ostojów

powierza się Stowarzyszeniu Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.

Na realizację powyższego zadania  przeznacza się środki finansowe z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości 126 060,00 zł, w tym:

  • kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 60.060 zł (słownie zł: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100);
  • kwota na prowadzenie jednego punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wynosi 60.060 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach punktu kwota w wysokości 2.970 zł (słownie zł: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100).

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.