Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w odbędzie się XXII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja przeprowadzona zostanie w sposób zdalny. Obrady będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955 .

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
  4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
  5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Sprawozdania z realizacji programów naprawczych powiatowych jednostek służby zdrowia MOMP, OLK, ZOZ.
  8. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu skarżyskiego za 2019 rok:

   1) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

   2) debata,

   3) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania za 2019 rok.

  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok i podjęcie uchwał:

   1) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu,

   2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok,

   3) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

   4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,

   5) dyskusja,

   6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok,

   7) podjęcie uchwały w sprawie: nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok.

  1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

   3) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej,

   4) utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej,

  5) zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia,

   6) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, a także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych,

   7) pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych,

   8) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego,

   9) wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego.

11.Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 0002

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.