PFRONInformujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nową edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Samorząd powiatu skarżyskiego przyjął zaproszenie do uczestnictwa w programie i będzie jego realizatorem. W związku z tym wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w obszarach B, C, D i G należy złożyć w terminie do 10 kwietnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20.

Cele programu
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie poprzez:

 • zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 • zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
 • zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Obszary programu realizowane na terenie powiatu skarżyskiego w 2016 roku:

 • Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • Obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresatami pomocy mogą być dla:

 • Obszaru B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • Obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • Obszaru D - placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • Obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • Obszaru G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

W powiecie skarżyskim wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 • w przypadku obszaru B - 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 • w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;
 • w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu dotyczy projektów placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;
 • w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.:

 • obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  a)    80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  b)    70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  c)    250.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Przypominamy: Realizatorem programu są jednostki samorządu terytorialnego, które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie i będą postępowały zgodnie z trybem określonym w procedurach realizacji programu:

 • Samorządy powiatowe, w przypadku obszarów B, C, D i G
 • Oddziały terenowe PFRON, w przypadku obszaru E programu.

Adresaci pomocy składają projekty do realizatora programu. W przypadku, gdy beneficjent pomocy jest jednocześnie realizatorem programu oraz w przypadku obszaru E programu, projekty składane są bezpośrednio do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w obszarach programu B, C, D i G należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20, w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2016 r.  

W przypadku obszaru  E  programu  projektodawca  składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej pod numerem telefonu 41 39 53 052.

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Program wyrównywania różnic między regionami III - treść programu

Procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.

Załączniki:
pdfWniosek_o_dofinansowanie_dla_projektodawców_akt.pdf539.82 KB

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.