Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

 W dniu 29.12.2022r. odbyło się uroczyste otwarcie wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”.  Zadanie dofinansowane zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” oraz z budżetów Powiatu Skarżyskiego i Gminy Skarżysko-Kamienna.


Podczas czwartkowego uroczystego otwarcia wiaduktu obecni byli m.in.: Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego, świętokrzyscy parlamentarzyści: Marzena Okła-Drewnowicz, Agata Wojtyszek i Krzysztof Lipiec, Anna Krupka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Maria Zuba -  Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Pruś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Sułek- Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Obecni byli również przedstawicieli instytucji: Krzysztofa Pióro - dyrektor PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, Marek Michta - Naczelnik Sekcji Eksploatacji PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, Piotr Mechecki i Szymon Wasilewski - przedstawiciele Firmy TRAKCJA S.A. Warszawa (wykonawcy inwestycji), Jadwiga Półtorak-Berus - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, Zenon Kubicki (który zaprojektował rozwiązania drogowe), przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego: Paweł Osiecki, Krzysztof Grosicki, Jan Domagała, Bogusław Świąder oraz Zbigniew Ungier, a także mł. insp. Tomasz Jarosz Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej, mł bryg. Marcin Jasiński p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej i st. bryg. Marcin Machowski zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.

Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Skarżyski Artur Berus oraz Zarząd Powiatu Skarżyskiego i  Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig i jego zastępca Andrzej Brzeziński.
Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Artur Berus - Starosta Skarżyski, Konrad Krönig - prezydent Skarżyska-Kamiennej, Piotr Mechecki - członek Zarządu Firmy Trakcja S.A, Anna Krupka- sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki , Andrzej Bętkowski- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz zaproszeni parlamentarzyści.

- Tą inwestycję możemy określić  w trzech słowach: zaangażowanie, współpraca i sukces. Bez zaangażowania wielu z państwa, którzy dzisiaj są na naszym wiadukcie, bez bardzo dobrej współpracy nie byłoby tego sukcesu – podkreślał w swoim przemówieniu Artur Berus, starosta skarżyski. - Chciałem podziękować pionierom tej inwestycji, ówczesnemu marszałkowi województwa Adamowi Jarubasowi, wicemarszałkowi Janowi Maćkowiakowi, posłom ziemi skarżyskiej Marzenie Okle-Drewnowicz i Marii Zubie. Należą się ogromne słowa uznania obecnemu marszałkowi, mieszkańcowi naszego miasta Andrzejowi Bętkowskiemu, dyrektorowi Andrzejowi Sułkowi, bo trzeba to powiedzieć, że bez stałych kontaktów, bez sprawności w działaniu było by trudno ukończyć to bardzo trudne zadanie w terminie. To wielkie zadanie wpisuje się też w 25-lecie powstania powiatu. Myślę, że tak jak ten wiadukt łączy dwie dzielnice w Skarżysku to również połączył nasze samorządy i dzięki tej współpracy możemy ten sukces dzisiaj świętować – dodał starosta.
-Cieszy mnie, że udało się przekuć tak naprawdę ten potencjał, który mamy w regionie. To, że mamy skarżyszczan w urzędzie marszałkowskim, że dobrze układa się współpraca na linii miasto-powiat i odczuwają to wreszcie mieszkańcy. Ja o tą zgodę apeluje ponad podziałami, chciałbym podziękować zarówno działaczom Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bezpartyjnym samorządowcom. Bo tak naprawdę jest to nasz wspólnym sukces. Za to dziękuje i na tą współpracę dalej liczę – mówił Konrad Krönig , prezydent Skarżyska-Kamiennej.
Po oficjalnych przemówieniach i tradycyjnym przecięciu wstęgi kierowcy - po prawie 18 miesiącach oczekiwań - mogli po raz pierwszy pojechać nowym wiaduktem nad torami kolejowymi.


Przypomnijmy.

Powiat Skarżyski zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych ze Spółką Akcyjną „TRAKCJA” S.A z Warszawy w dniu 11 lutego 2021 roku na kwotę brutto 36 981 220,53 zł.   Wartość całkowita zadania opiewa jednak na kwotę blisko 40 mln. zł., w której uwzględniony został poza robotami budowlanymi jeszcze nadzór inwestorski, obsługa laboratoryjna i wykup gruntów.

Źródła finansowania:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – 85% kosztów kwalifikowalnych współfinansowanie UE -  33 535 475,45 zł.
Powiat Skarżyski: środki  własne - 15% kosztów kwalifikowalnych -  w tym: Gmina Skarżysko-Kamienna (dotacja – 50% wartości wkładu własnego uwzględniające koszty kwalifikowalne).
Powiat Skarżyski: środki  własne - 100% kosztów niekwalifikowalnych  w tym: Gmina Skarżysko-Kamienna (dotacja – 50% wartości wkładu własnego uwzględniające koszty nierefundowane i niekwalifikowalne).
Zakres prac wykonanych w ramach rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej obejmuje:
- rozbudowę układu komunikacyjnego - rozbudowa Al. Piłsudskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami: z Al. Tysiąclecia, z Al. Niepodległości poprzez budowę ronda turbinowego oraz z ul. Towarową
- budowę dróg  - 1,30 km
- budowę bus-pasów – 2 km
- budowę chodników  - 0,12 km
- budowę ciągu pieszo-rowerowego 2,40 km
- zagospodarowanie terenu zielonego – 2300 m2
- budowę zjazdów indywidualnych
- budowę zjazdów publicznych 
- wycinki kolidujących drzew i krzewów 581 szt.

wraz z:

rozbudową i wymiana kanalizacji deszczowej – 950 mb.,
rozbudową oświetlenia ulicznego – 98kpl. opraw LED,
przebudową sieci wodociągowej – 493 mb.
przebudową sieci energetycznych
przebudową kanalizacji sanitarnej 355 mb.,
przebudową urządzeń teletechnicznych.
budową kanału technologicznego.
przebudową sieci gazowej 1067 mb.
przebudową sieci cieplnej – 170 mb.
robotami rozbiórkowymi (wiaduktu wraz z konstrukcją pod sieć cieplną, ogrodzenia, budynku portierni)

Ogólny bilans powierzchni terenu rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku Kamiennej przedstawia się następująco:
ok. 22 100 m2 - powierzchni jezdni ulic     
ok. 6 800m2   -  powierzchni ciągów pieszo-rowerowych i chodników
ok. 2 300 m2 - powierzchni zieleńca      

1011212325293031343839426869718082

     
 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.