Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Trwają intensywne prace przy budowie zintegrowanego systemu komunikacyjnego łączącego Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej. W nocy z 19 na 20 kwietnia na budowanym wiadukcie nad torami kolejowymi rozpoczęto układanie belek łączących podpory. Ułożenie belek na całej długości i szerokości estakady umożliwi wykonanie płyty nośnej wiaduktu.

Ogromny postęp prac budowlanych przy inwestycji realizowanej przez powiat skarżyski w ramach partnerskiego projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" nastąpił po wykonaniu bardzo żmudnych i długotrwałych robót ziemnych. Po nich przystąpiono do kolejnych etapów budowy. Przez ostatnie kilka miesięcy po wykonaniu pomostu roboczego i rozbiórce starego wiaduktu wykonywane były prace związane z posadowieniem pali, a później fundamentów pod słupy i oczepy. Zrealizowanie tych prac umożliwiło przystąpienie do kolejnego etapu inwestycji, jakim jest układanie belek mostowych. Prace te wykonawca - firma Trakcja S.A. rozpoczęła w nocy z 19 na 20 kwietnia br..

- Z uwagi na gęsty układ torów oraz dla zminimalizowania czasu i zakresu zamykania i ograniczania ruchu kolejowego w koncepcji budowy wiaduktu zastosowano typowe belki sprężone typu „T” o równych długościach, głównie ze względu na nieregularne długości przęseł oraz trapezową geometrię w rzucie poziomym. W efekcie końcowym belki te utworzą konstrukcję wiaduktu i jego oczepów. W dalszym etapie prac na belkach zostanie wykonany ustrój nośny czteroprzęsłowy – informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż.      

Aktualny i przewidywany postęp prac, robót przy inwestycji oraz o powstających w trakcie jej realizacji problemach omawiany jest podczas cyklicznie – cotygodniowo odbywających się w starostwie powiatowym Radach Budowy przy udziale przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Wykonawcy oraz Kierowników budowy i Inspektorów nadzoru.

- Od rozpoczęcia tej znaczącej dla mieszkańców Skarżyska inwestycji, związanej z rozbudową układu komunikacyjnego miasta, w starostwie powiatowym regularnie, bo co tydzień, odbywają się spotkania Rady Budowy. Dzięki nim Zarząd Powiatu Skarżyskiego, który zgodnie z porozumieniem z gminą Skarżysko-Kamienna jest realizatorem zadania, aktywnie uczestniczy w procesie inwestycji oraz ma pieczę nad przebiegiem wszystkich prowadzonych prac i uzgodnień wynikających z procesu budowy – mówi Tadeusz Bałchanowski, członek zarządu odpowiedzialny za drogi.

Z informacji przedstawionych podczas Rady Budowy odbytej w tym tygodniu wynika, że prace związane z układaniem ponad 120 belek, na całej długości i szerokości wiaduktu, planuje się wykonać do końca miesiąca. Kolejnym etapem natomiast będzie montaż ustroju nośnego, na którym powstanie jezdnia ograniczona krawężnikami, chodniki, bariero-poręcze mostowe z pochwytem oddzielające chodnik od jezdni, a także stalowe balustrady skrajne o wysokości 130 m oraz balustrada oddzielająca ciąg pieszo-rowerowy od ciepłociągu o wysokości 120 cm. Założone zostaną także osłony przeciwporażeniowe oraz wykonane będzie odwodnienie wiaduktu wpustami mostowymi do kolektorów, które przechodzić będą przez ściany czołowe przyczółków i łączyć się będą z systemem kanalizacji deszczowej znajdującej się w nasypach dochodzących do obiektu. Ponadto na wiadukcie umieszczone zostaną słupy oświetleniowe oraz przewody instalacji teletechnicznej. 

budowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - ułożone belki budowa wiaduktu nad torami - ułożone belki belki zamontowane na budowanym wiadukciebudowa wiaduktu nad torami - ułożone belkibudowa wiaduktu nad torami - ułożone belkibudowa wiaduktu nad torami - plac budowybudowa wiaduktu nad torami - konstrukcja nośnabudowa wiaduktu nad torami - ułożone belkibudowa wiaduktu nad torami - czyszczenie konstrukcjiposiedzenie rady budowy wiaduktu wicestarosta i dyrektor ZDP na posiedzenie rady budowyuczestnicy rady budowy wiaduktuuczestnicy rady budowy wiaduktu

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.