Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

Rozpoczynają się prace przy rozbudowie układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej. W związku z tym od najbliższej soboty tj. 10 kwietnia wiadukt nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej będzie zamknięty dla ruchu. Do czasu zakończenia prac budowlanych kierowcy będą mogli przemieszczać się zgodnie z tymczasową organizacją ruchu. Władze powiatu oraz Wykonawca proszą mieszkańców o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o cierpliwość. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na blisko 35 mln złotych.

Zadanie pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej” jest największą inwestycją drogową powiatu skarżyskiego na terenie miasta, realizowaną w partnerstwie z gminą Skarżyska-Kamiennej. Inwestycja ze względu na wieloetapowość  wymaga zmian organizacji w ruchu w miejscach objętych zadaniem.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez wykonawcę - firmę „Trakcja” od soboty (10.04) zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Zamknięty zostanie odcinek Al. Piłsudskiego od skrzyżowania Al. Tysiąclecia wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi do ul. 11-go Listopada (na wysokości stacji paliw Orlen). Udostępniona będzie do ruchu Al. Niepodległości.   

Połączenie osiedli Dolna Kamienna z Górną Kamienną będzie możliwe ul. Legionów, ul. Ekonomii i drogą krajową nr 42. W celu upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu DK 42 ul. Legionów i Ekonomii zostanie wprowadzony ruch okrężny. Obecnie trwają prace związane z budową tymczasowego ronda w tym miejscu.  

Tymczasowa organizacja ruchu zaproponowania przez Wykonawcę znajduje się w plikupdfPTOR_Etap_2_rozbudowa_ul._Piłsudskiego_na_odcinku_od_Al._Tysiąclecia_PP_do_ul._11_Listopada.pdf27.78 MB 

Inwestor i Wykonawca proszą mieszkańców o dostosowanie się do obowiązującego, na czas trwania inwestycji, oznakowania.

Przypomnijmy:  Umowa z firmą Trakcja S.A. z Warszawy obejmuje wykonanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbudowy układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę Al. Piłsudskiego na odcinku od  Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami i budową ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości wraz z wykonaniem szeregu niezbędnych prac podziemnych związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i sieci energetycznych, przebudową kanalizacji sanitarnej i urządzeń teletechnicznych, budową kanału technologicznego. Powstaną nowe jezdnie, bus-pasy, nowe chodniki, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a także wybudowane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne oraz zieleńce. Zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" ze środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Jego całkowita wartość wynosi 47 mln zł, przy czym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 36 mln 706 tys. zł.

mapa copyprzedstawiciel Wykonawcy pokazuje tymczasową zmianę organizacji ruchu

prace przy budowie tymczasowego ronda

prace przy budowie tymczasowego ronda