Logotypy z karty wizualizacji

  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja
  • Wiadukt wizualizacja

Projekt nr RPSW.03.04.00-26-0018/17 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania : „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku – Kamiennej”

W poniedziałek, 22 lutego Powiat Skarżyski jako inwestor protokolarnie przekazał plac budowy firmie Trakcja S.A., która będzie wykonywać inwestycję pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej”. Oznacza to, że firma już może wejść na teren inwestycji i rozpocząć prace związane z jej realizacją. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna kosztować będzie blisko 35 mln złotych. 

Podpisanie protokołu przekazania placu budowy oznacza rozpoczęcie budowy oraz powierzenie wykonawcy odpowiedzialności za wszelkie czynności realizowane na terenie placu budowy. Podczas spotkania razem z drogowym placem budowy przekazany został również teren kolejowy, na którym prowadzone będą prace budowlane. Jak informuje dyrektor ZDP w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż - teren kolejowy został przekazany, jednak na obecną chwilę bez możliwości wykonywania na nim robót, aż do czasu dokonania przez firmę Trakcja niezbędnych ustaleń z odpowiednimi spółkami PKP, które to określą zasady korzystania z tego terenu.     

Przekazanie placu budowy odbyło się przy udziale starosty Artura Berusa, członka zarządu powiatu Tadeusza Bałchanowskiego, przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z dyrektorem Markiem Czyżem, przedstawicieli gminy Skarżysko-Kamienna z zastępcą prezydenta miasta Andrzejem Brzezińskim oraz przedstawicieli firm takich jak: PKP PLK Sp. z o.o., PKP Telkom Sp. z o.o., PGE Dystrybucja, MPWiK Skarżysko-Kamienna, Celsium, inspektorów nadzoru oraz spółki Trakcja z kierownikiem budowy i kierownikami robót.    

Umowa z firmą Trakcja S.A. z Warszawy obejmuje wykonanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbudowy układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę Al. Piłsudskiego na odcinku od  Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami i budową ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości wraz z wykonaniem szeregu niezbędnych prac podziemnych związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i sieci energetycznych, przebudową kanalizacji sanitarnej i urządzeń teletechnicznych, budową kanału technologicznego. Powstaną nowe jezdnie, bus-pasy, nowe chodniki, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a także wybudowane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne oraz zieleńce.

powitanie uczestników spotkania przez starostęuczestnicy spotkania uczestnicy spotkania zgromadzeni przy stole uczestnicy spotkania zgromadzeni przy stole uczestnicy spotkania zgromadzeni przy stole dyskusja uczestników spotkaniadyskusja uczestników spotkania