5 maja 2022 roku w Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w Skarżysku – Kamiennej, we współpracy z Zespołem Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, który pełni rolę SCWEW, odbyła się kampania społeczna w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Ten wyjątkowy dzień był okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnością i miał na celu zmianę stereotypów na temat niepełnosprawności. SCWEW w Skarżysku – Kamiennej wspiera w sposób szczególny rozwój i edukację osób z niepełnosprawnością.

Kampania społeczna skierowana była do społeczności lokalnej. Jej celem było doprowadzenie do wzrostu wiedzy dotyczącej realizowanego przedsięwzięcia, wdrożenie i upowszechnienie idei edukacji włączającej oraz budowanie dla niej przyjaznego środowiska.

Po uroczystym przemarszu ulicami miasta na placu Miejskiego Centrum Kultury zaprezentowano założenia edukacji włączającej, idei SCWEW, struktury, zakresu świadczonego wsparcia, omówiono dotychczas zrealizowane działania oraz przedstawiono partnerów, a także przedszkola i szkoły objęte wsparciem SCWEW.

Podczas przeprowadzonej kampanii uruchomiony został punkt konsultacyjny SCWEW. Podczas rozmów poruszono najważniejsze zagadnienia edukacji włączającej, która stanowi sposób organizacji edukacji uwzględniający różnorodność uczniów wynikającą z niepełnosprawności. U założeń systemu leży odejście od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, bariery i podjęcie działań w kierunku umożliwienia uczniowi dotkniętemu niepełnosprawnością funkcjonowanie w placówce szkolnej w sposób możliwie najbardziej dopasowany do jego potrzeb.

W czasie kampanii omówiono cel główny przedsięwzięcia - poprawę dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem w postaci: szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizj i koleżeńskich, sieci współpracy zostały objęte przedszkola/ szkoły ogólnodostępne.

Źródło: http://www.zpewskarzysko.pl

loga

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.