Powiat Skarżyski w ramach programu pilotażowego  pn. „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”ogłasza nabór na specjalistów przeprowadzających konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli i rodziców dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi oraz konsultacji zajęć modelowych: psycholog, pedagog  w tym surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta/rehabilitant, specjalista w zakresie pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w zakresie edukacji włączającej, specjalista w zakresie pracy
z dziećmi/osobami ze spektrum autyzmu. Spotkania konsultacyjne odbywać się będą w placówkach oświatowych do których program jest dedykowany. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wyłonienia 1-2  specjalistów z wymaganej dziedziny do realizacji zadania. O rodzaju przydzielonych poszczególnym specjalistom placówek i ich liczbie godzin - decyduje ogłaszający po zakończeniu i rozstrzygnięciu naboru. 

Kryteria wyboru kandydatów:

- wymagane wykształcenie z wyżej wymienionych specjalizacji

- dobrze widziana znajomość środowiska lokalnego i placówki objętej wsparciem SCWEW

- minimum 5 lat praktyki

- mile widziana praktyka zawodowa w placówce objętej wsparciem SCWEW

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: 

- CV,

- list motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenia kandydata,

- klauzula informacyjna

winny być własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia  01.04.2022 r.  pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej

ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Nabór na specjalistę w zakresie pracy i wspierania dzieci/uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i ich rodzin”.

WAŻNE: Dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Czas realizacji zadania - kwiecień- czerwiec 2022 roku.

Kryterium wyboru- kwalifikacje specjalistów.

Forma zatrudnienia- umowa zlecenie.

Kwota brutto 110 zł/h – konsultacje specjalistów,

Kwota 40zł/h – konsultacje dla rodziców, zajęcia modelowe, konsultacje indywidualne dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW.

Placówki do których program jest dedykowany:

1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Norwida 3, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

2. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

3. Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Zielna 29, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

4. Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego, ul. Kościelna 1, 26-130 Suchedniów,

5. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

6.Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława Oseta   Wasilewskiego,  ul. Oseta Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

7. Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Powstańców Warszawy 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna,

8. Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 5, 26-115 Skarżysko Kościelne,

9. Publiczne Przedszkole w Jagodnem, Jagodne 138, 27-220 Mirzec.

pdfklauzula_do_procesu_rekrutacji.pdf133.54 KB

pdfkwestionariusz.pdf415.66 KB

pdfklauzula.pdf133.54 KB

loga

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.