„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

I.ZAŁOŻENIA I ZADANIA SCWEW:

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą będą jednym z systemowych rozwiązań na rzecz wdrażania edukacji włączającej wysokiej jakości dla wszystkich uczniów.

Celem głównym Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi1 potrzebami edukacyjnymi w ramach wykorzystania udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie (SCWEW).

 Działania realizowane w pilotażu mają na celu przygotowanie przedszkola specjalnego/szkoły specjalnej/placówki specjalnej do nowej roli, polegającej na podejmowaniu działań na rzecz wdrażania edukacji włączającej, w tym do podejmowania działań informacyjnych i prowadzenia zajęć modelowych.

Cele szczegółowe:

1) zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez zapewnienie im wsparcia kadry przedszkoli specjalnych/szkół specjalnych/placówek specjalnych, w szczególności poszerzenie wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej wsparcia w zakresie wdrażania edukacji włączającej
i pracy z grupą zróżnicowaną.

2) wsparcie techniczne przedszkoli i szkół poprzez uruchomienie wypożyczalni sprzętu i pomocy dydaktycznych przydatnych w pracy z grupą zróżnicowaną.

3) działania mające na celu upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Rolą SCWEW jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

II.ZAKRES WSPARCIA SCWEW:

Zadania realizowane przez SCWEW podzielone są na 8 etapów. Obejmują one:

1) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia edukacji włączającej, m.in. poprzez:

- organizowanie doradztwa w zakresie metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w klasie/grupie ogólnodostępnej;

-  pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy;

- prowadzenie instruktażu dla nauczycieli; o pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi;

- doradztwo w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów/słuchaczy, a także w zakresie metod oceniania ich postępów; o system konsultacji i superwizji koleżeńskich;

-  wsparcie indywidualne i grupowe dla nauczycieli.

2) wspieranie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, w szczególności w zakresie: o tworzenia odpowiednich warunków i organizacji pracy do prowadzenia edukacji włączającej; - monitorowania wdrażania edukacji włączającej; o prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do nauczycieli, rodziców, opiekunów i dzieci/uczniów/słuchaczy.

3) prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji pokazowych), których celem jest praktyczna demonstracja skutecznych technik i metod pracy z dzieckiem/uczniem/uczestnikiem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
w grupie dzieci/uczniów/słuchaczy, ukierunkowywanie bezpośredniej pracy nauczyciela
 z dzieckiem/uczniem/słuchaczem, rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia zajęć, w tym zajęć specjalistycznych
z wykorzystaniem różnorodnych form pracy.

 4) rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin.

- współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie wsparcia udzielanego przedszkolu/szkole.

6) konsultacje dla rodziców i dzieci/uczniów/słuchaczy za pośrednictwem przedszkola/szkoły.

7) utworzenie wypożyczalni i wypożyczanie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego koniecznego do pracy z dziećmi/uczniami/słuchaczami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, a także przygotowanie kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania tych pomocy.

8) wspieranie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w przygotowaniu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem/słuchaczem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

9) wspieranie rozwoju włączających społeczności lokalnych (w tym działania informacyjne, upowszechniające ideę edukacji włączającej, podnoszące świadomość władz lokalnych, pracowników innych placówek i lokalnej społeczności).

III. KADRA SCWEW:

W skład Zespołu SCWEW w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  w Skarżysku – Kamiennej wchodzą:

- Marcin Kruk - lider,

- Ewa Binkowska - ekspert ds. edukacji włączającej,

- Aneta Łoboda - ekspert ds. technologii wspomagających,

- Małgorzata Kowalska – ekspert SCWEW,

- Ilona Wątła - ekspert ds. informacji i ewaluacji,

- specjaliści/nauczyciele z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wszelkie informacje dotyczące projektu pilotażowego uzyskać można w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych ul. Szkolna 15, 26-110  Skarżysko – Kamienna, tel. 41 252 48 17

 http://www.zpewskarzysko.pl/page/53/specjalistyczne-centrum-wspierajace-edukacje-wlaczajaca-w-skarzysku-kamiennej

Obraz1