Powiat Skarżyski pozyskał grant na realizację działań Specjalistycznego Centrum Wspomagania Edukacji Włączającej (dalej zwanej "SCWEW") w ramach konkursu nr 1/SCWE2/KZ/2021 w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW). Grant  zostanie zrealizowany w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15
w terminie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nazwa grantu: Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

- pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,

- doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,

- pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,

- ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,

- przeprowadzeniu konferencji, prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla Rad Pedagogicznych, przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół, upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej, spotkaniach indywidualnych i zbiorowych dotyczących uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych, konsultacji dla rodziców - w zakresie wsparcia oraz dyrektorów, nauczycieli w zakresie wdrożenia modelu edukacji włączającej.

Istotną rolą Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia.

Obraz1