Wsparcie dzieci i rodzin w powiecie skarżyskim
Powiat Skarżyski jako jeden z 36 powiatów w Polsce i jako jedyny w województwie świętokrzyskim uczestniczy w pilotażowym „Projekcie innowacyjno-wdrożeniowym w zakresie oceny funkcjonalnej polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (na poziomie powiatu skarżyskiego).

Przedstawiamy wykaz instytucji, podmiotów i organizacji udzielających wsparcia dzieciom i rodzinom na terenie powiatu skarżyskiego. Wykaz będzie aktualizowany na podstawie zgłoszeń przesyłanych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę instytucji/podmiotu/organizacji, formy wsparcia dla dziecka i rodziny, dane teleadresowe, wykaz specjalistów udzielających wsparcia.


Liczymy, że wszystkie podmioty ujęte w Naszym wykazie zamieszczą również na swoich stronach internetowych informację o oferowanym wsparciu dzieciom i rodzinom na terenie Powiatu Skarżyskiego.

Instytucja,

Podmiot,

Organizacja

Formy wsparcia

dla dziecka i rodziny


Dane adresowe /  kontaktowe

Specjaliści

Uwagi

GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

-świadczenia rodzinne 

-zasiłek rodzinny

-dodatki do zasiłku rodzinnego

-zasiłek pielęgnacyjny

-becikowe

-fundusz alimentacyjny

-specjalny zasiłek opiekuńczy

-świadczenie pielęgnacyjne

-świadczenie rodzicielskie

-świadczenie za życiem 

-rządowy program Dobry Start

-praca socjalna

-specjalistyczne poradnictwo

-asystenci Rodziny

-program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”*

-program „Opieka Wytchnieniowa”*

więcej informacji www.mops.skarkam.pl

Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 19

tel: 41 2525035

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mops.skarkam.pl

Psycholog

Psychoterapeuta

*program realizowany do 31.12.2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

- pomoc społeczna

- piecza zastępcza

- rehabilitacja osób niepełnosprawnych

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego*

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny*

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych*

- interwencja kryzysowa

- pomoc prawna

więcej informacji www.pcprskarzysko.pl

Skarżysko-Kamienna

Plac Floriański 1

tel: 41 2521953

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprskarzysko.pl

Psycholog

Pedagog

*wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

- diagnoza psychologiczna

- diagnoza pedagogiczna

- diagnoza logopedyczna

- terapia psychologiczna

- terapia pedagogiczna

- terapia logopedyczna

- integracja sensoryczna

- EEG Biofeedback

- trening zastępowania agresji

- socjoterapia

- wydawanie opinii o udzieleniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie

- wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania  rozwoju dziecka

- wydawanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

- terapia rodzin

- trening kompetencji wychowawczych

- terapia indywidualna

więcej informacji www.ppp.skarzysko.pl

Skarżysko-Kamienna

Plac Floriański 1

tel: 41 2530686

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ppp.skarzysko.pl

Psycholog

Pedagog

Neurologopeda

Logopeda

Doradca zawodowy

 

Stowarzyszenie Pomocy

ARKA NOEGO

Rodzinna Poradnia Leczenia Uzależnień

- spotkania indywidualne: poradnictwo, konsultacje diagnostyczne, sesje terapii indywidualnej,

- spotkania rodzinne i małżeńskie,

- oddziaływania grupowe: grupy wsparcia, edukacyjne, warsztaty umiejętności społecznych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego:

- porada psychologiczna diagnostyczna

- porada psychologiczna

- sesja psychoterapii indywidualnej

- sesja psychoterapii rodzinnej

- sesja psychoterapii grupowej

- sesja wsparcia psychospołecznego, wizyta, porada domowa lub środowiskowa


Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży I stopień referencyjny świadczenia:

- porada psychologiczna diagnostyczna

- porada psychologiczna

- sesja psychoterapii indywidualnej

- sesja psychoterapii rodzinnej

- sesja psychoterapii grupowej

- sesja wsparcia psychospołecznego, wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Pomocy udzielana osobom do 21 roku życia, po 18 roku życia posiadającym status ucznia lub studenta.

Więcej informacji www.arka-noego.org.pl

Skarżysko-Kamienna

ul. Apteczna 7

tel: 517604204

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.arka-noego.org.pl

Lekarz psychiatra

Psycholog

Psychoterapeuta

Terapeuta środowiskowy

 

Ośrodek Wsparcia

i Testów

- wypożyczalnia sprzętów, urządzeń i oprogramowań  w celu ich testowania przez osoby z niepełnosprawnościami

- świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunom ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania technologii asystujących w takich obszarach jak; komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielność i zaradność osobista oraz dbałość o zdrowie.

Wsparcie w ramach OWiT dot. osób, które przedstawią skierowanie z PFRON celem udzielenia wsparcia  w ramach zadania (najpóźniej w dniu przystąpienia do wsparcia) oraz osób z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów), które skorzystają z realizacji zadania.

Więcej informacji www.owitskarzysko.pl

Skarżysko-Kamienna

ul. Szkolna 16

tel: 504671051, 504671086

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.owitskarzysko.pl

 

OWIT powstał w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia:

- wsparcia psychologicznego

- diagnozy psychologicznej

- terapia logopedyczna

- terapia neurologopedyczna

- terapia integracji sensorycznej

- fizjoterapia

- terapia pedagogiczna

- terapia autyzmu

więcej informacji www.sosw2.edupade.org

Skarżysko-Kamienna

ul. Spacerowa 31

tel: 41 2511041

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sosw2.edupage.org

Pedagog

Logopeda

Neurologopedagog

Oligofrenopedagog Terapeuta integracji sensorycznej

Fizjoterapeuta 

Punkt Konsultacyjny dla Osób                      z Autyzmem                i Ich Rodzin

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2

- diagnoza autyzmu i zespołu Apergera

- pogłębiony wywiad diagnostyczny z rodzicami/opiekunami dziecka

- obserwacja diagnostyczna dziecka przez pedagoga i psychologa

- omówienie i przekazanie opinii pedagogiczno-psychologicznej

więcej informacji www.sosw2.edupage.org

Skarżysko-Kamienna

ul. Spacerowa 31

tel: 41 2511041

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sosw2.edupage.org

Pedagog

Pedagog specjalny

Psycholog

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole:

- rehabilitacja ruchowa

- rozwój motoryczny

- stymulacja polisensoryczna

- rozwój mowy i języka

- rozwój orientacji i poruszania się w przestrzeni

- rozwój umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku

- poradnictwo i wsparcie dla rodziców/opiekunów

więcej informacji www.sosw2.edupage.org

Skarżysko-Kamienna

ul. Spacerowa 31

tel: 41 2511041

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sosw2.edupage.org

Psycholog

Logopeda

Neurologopedagog

Oligofrenopedagog

Terapeuta integracji sensorycznej

Fizjoterapeuta

Tyflopedagog

Surdopedagog

Terapeuta treningu umiejętności społecznych

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole:

- rehabilitacja ruchowa

- terapia logopedyczna

- terapia psychologiczna

- integracja sensoryczna

- terapia widzenia

- terapia słuchu

- terapia stymulacyjno-poznawcza

- poradnictwo i wsparcie dla rodziców/opiekunów

więcej informacji www.zpewskarzysko.pl

Skarżysko-Kamienna

ul. Szkolna 15

tel. 41 2524817

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zpewskarzysko.pl

Psycholog

Pedagog

Logopeda

Oligofrenopedagog

Fizjoterapeuta

Tyflopedagog

Surdopedagog

 

Żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe,

dla których organem prowadzącym jest gmina Skarżysko-Kamienna

Wsparcie dla dzieci/uczniów:

- Psychologiczne

- Pedagogiczne

- Logopedyczne

- Terapeutyczne

Wsparcie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia rewalidacyjne)           

Wsparcie dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego                                                     

Wsparcie dla dzieci z opinią o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia                                               

Wsparcie dla dzieci w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Wykaz żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych z danymi teleadresowymi dostępny jest na stronie:

www.bip.skarzysko.pl


Psycholog        Pedagog     Pedagog specjalny Logopeda Terapeuta pedagogiczny Oligofrenopedagog

 

Szkoły ponadpodstawowe,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski

Wsparcie dla ucznia:

- Psychologiczne

- Pedagogiczne

- Logopedyczne

- Terapeutyczne

Wsparcie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia rewalidacyjne)           

Wsparcie dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego                                                    

Wsparcie dla ucznia z opinią o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia Wsparcie dla ucznia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wykaz szkół ponadpodstawowych z danymi teleadresowymi dostępny jest na stronie

www.powiat.skarzyski.lo.pl

Psycholog        Pedagog     Pedagog specjalny Logopeda Terapeuta pedagogiczny Oligofrenopedagog

 

Powiat Skarżyski

Nieodpłatnie:                                                                     

- Pomoc prawna*                                                                

- Poradnictwo Obywatelskie*                                            

- Mediacje*

- z nieodpłatnej pomocy może skorzystać osoba fizyczna, po podpisaniu w punkcie oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz  osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, po złożeniu dodatkowego oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Starostwo Powiatowe            

ul. Konarskiego 20                

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel: 41 3953042

www.pomocprawna.sc.org.pl www.skarzysko.powiat.pl

powiat.skarzyski.lo.pl np.ms.gov.pl

 

*zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest finansowane  z budżetu Państwa, a realizowane przez Powiat Skarżyski

MIASTO I GMINA SUCHEDNIÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-świadczenia rodzinne 

-zasiłek rodzinny

-dodatki do zasiłku rodzinnego

-zasiłek pielęgnacyjny

-becikowe

-fundusz alimentacyjny

-specjalny zasiłek opiekuńczy

-świadczenie pielęgnacyjne

-świadczenie rodzicielskie

-świadczenie za życiem 

-rządowy program Dobry Start

-praca socjalna

-specjalistyczne poradnictwo

-asystenci Rodziny

- Klub Seniora

-program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”*

więcej informacji www.mgopssuchedniow.pl 

Suchedniów

ul. Fabryczna 5

tel: 41 2543092

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mgopssuchedniow.pl

 

*program realizowany do 31.12.2024r.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

“Król Maciuś 21

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole.

Suchedniów                          

ul. Bodzentyńska 9E            

Tel: 514989100

                                                       Pedagog               Psycholog 

Logopeda

 

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-świadczenia rodzinne 

-zasiłek rodzinny

-dodatki do zasiłku rodzinnego

-zasiłek pielęgnacyjny

-becikowe

-fundusz alimentacyjny

-specjalny zasiłek opiekuńczy

-świadczenie pielęgnacyjne

-świadczenie rodzicielskie

-świadczenie za życiem 

-rządowy program Dobry Start

-praca socjalna

-specjalistyczne poradnictwo

-asystenci Rodziny

- Klub Seniora

- “Posiłek w szkole i w domu”

-program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”*

więcej informacji www.gops.skarzyskokoscielne.biuletyn.net 

Skarżysko Kościelne              

ul. Kościelna 2a                   

tel: 41 2714020    

                              

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gops.skarzyskokoscielne.biuletyn.net

 

*program realizowany do 31.12.2024r.

GMINA BLIŻYN

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-świadczenia rodzinne 

-zasiłek rodzinny

-dodatki do zasiłku rodzinnego

-zasiłek pielęgnacyjny

-becikowe

-fundusz alimentacyjny

-specjalny zasiłek opiekuńczy

-świadczenie pielęgnacyjne

-świadczenie rodzicielskie

-świadczenie za życiem 

-rządowy program Dobry Start

-praca socjalna

-specjalistyczne poradnictwo

-asystenci Rodziny

- Klub Seniora

- Klub Emeryt

- Punkt Konsultacyjny

- “Posiłek w szkole i w domu”

-program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”*

więcej informacji www.gopsblizyn.pl 

Bliżyn                     

ul. VI Wieków Bliżyn 2

tel: 41 2541326

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gopsblizyn.pl

Psycholog           Pedagog          Terapeuta uzależnień

*program realizowany do 31.12.2024r.

GMINA ŁĄCZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-świadczenia rodzinne 

-zasiłek rodzinny

-dodatki do zasiłku rodzinnego

-zasiłek pielęgnacyjny

-becikowe

-fundusz alimentacyjny

-specjalny zasiłek opiekuńczy

-świadczenie pielęgnacyjne

-świadczenie rodzicielskie

-świadczenie za życiem 

-rządowy program Dobry Start

-praca socjalna

-specjalistyczne poradnictwo

-program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”*

więcej informacji www.opslaczna.pl 

Łączna                                   

ul. Kamionki  60                   

tel. 41 2548479

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.opslaczna.pl

 

*program realizowany

do 31.12.2024r.

         

 

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.