Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz.187), zwaną w dalszej części dalej „ustawą pppft”, kontroli podlegają instytucje obowiązane, tj. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną lub fundacje (utworzone odpowiednio: na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach lub ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku spełnienia powyższej przesłanki, stowarzyszenie/fundacja staje się instytucją obowiązaną i powinno realizować obowiązki wynikające z przepisów w/w ustawy.

W ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami oraz fundacjami Powiatu Skarżyskiego, jako instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy pppft (zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 ), Starosta Skarżyski przypomina o obowiązku złożenia informacji w drodze oświadczenia (docWzór oświadczenia.doc28.5 KB) przez podmioty, których ww. ustawa dotyczy.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć każdego roku w terminie do dnia 31 października na adres:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
Referat ds. Promocji w Wydziale  Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna,

lub w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, że w związku z wejściem w życie ustawy pppft, uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń. Stąd też prosimy o niezwłoczne poinformowanie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej gdyby w przyszłości w stowarzyszeniu/ fundacji doszło do przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę kontakt telefoniczny pod numerami tel.
41 39 53 031 lub  41 39 53 009.

Proszę także o przekazanie informacji czy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów cytowanej powyżej ustawy. Jeżeli w powyższym zakresie sytuacja w Państwa organizacji ulegnie zmianie to również wskazane jest poinformowanie o tym fakcie Starostę Skarżyskiego.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do obowiązku informowania, o którym mowa wyżej skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy pppf.

WARTO WIEDZIEĆ

Realizując postanowienia art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) w związku z wykonywaniem obowiązku nałożonego ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 187), zwaną w dalszej części ustawą pppft, organ nadzorujący, działając w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przekazuje następujące informacje.

I. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro (bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane) posiadają status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy pppft.

II. W związku z powyższym wymienione jednostki zobowiązane są do realizowania następujących obowiązków wynikających z ustawy pppft:

1.Wdrożyć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy pppft).

2.Wyznaczyć spośród kadry kierowniczej wyższego szczebla osobę odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie pppft. Poprzez kadrę kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć: członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko.

3.Wyznaczyć osobę spośród członków zarządu odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie pppft.

4.Wyznaczyć pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy pppft tj.:

            1) Instytucja obowiązana zawiadamia Generalnego Inspektora o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( art. 74 ust. ustawy pppft),

            2) Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,

            3) Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwem skarbowym,

            4) Instytucja obowiązana niezwłocznie zawiadamia Generalnego Inspektora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o przeprowadzeniu transakcji, o której mowa w art. 86 ust. 1, w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem. W zawiadomieniu instytucja obowiązana uzasadnia przyczyny wcześniejszego nieprzekazania zawiadomienia oraz przekazuje pozostające w jej posiadaniu informacje potwierdzające powzięcie podejrzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1. Przepis art. 74 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.Przedstawić wszystkim pracownikom/współpracownikom procedurę do zapoznania się oraz uzyskać oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą.

6.Zapewnić każdemu pracownikowi/współpracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udział w szkoleniu dotyczącym realizacji tych obowiązków.

7.Dokonać, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie (tj. do dnia 13 stycznia 2020 roku) pierwszej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 193 ustawy pppft. Następnie ww. oceny ryzyka, instytucja obowiązana dokonuje nie rzadziej niż co 2 lata.

Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej. Ocenę tą aktualizuje się w szczególności w związku ze zmianami czynników ryzyka (np.: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw).Ocenę ryzyka należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej.  Oceny ryzyka należy dokonać w uwzględnianiu postanowień ustawy pppft.

8.Stosować środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy pppft w przypadkach, o których mowa art. 35 ustawy pppft oraz udokumentować ich stosowanie.

9.Przechowywać dokumentację związaną z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

10.W przypadku gdy Instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy pppft:

            1)nie nawiązuje stosunków gospodarczych;
            2)nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;
            3)nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;
            4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają obowiązków nałożonych przez wskazaną powyżej ustawę podlegają karom administracyjnym (art. 147-150 ustawy pppft ).

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.