Uprzejmie informujemy, że w Powiecie Skarżyskim funkcjonuje nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z realizacją edukacji prawnej.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polega na prowadzeniu punktów świadczących nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

W ramach zadania Powiat prowadzi 3 punkty. 2 punkty świadczą nieodpłatne porady prawne i zostały zlokalizowane przy ul. Plac Floriański 1 pokój 30 i ul. Legionów 119 oraz
1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczący się przy Placu
Floriańskim 1 pokój 316.

Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych muszą umówić termin wizyty: telefonicznie pod nr. tel. (41-39-53-042), poprzez stronę internetową np.ms.gov.pl, bądź osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego, a następnie złożyć oświadczenie
o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

- nieodpłatnej mediacji, lub

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

- działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

- nieodpłatną mediację.

Ponadto ważnym zadaniem realizowanym w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest nieodpłatna mediacja.

Mediacja – to sposób polubownego rozwiązania sporu, pomiędzy stronami postępowania, przy udziale osoby bezstronnej, zwanej mediatorem.

Mediacja jest:

- dobrowolna – dobrowolne wyrażenie zgody przez strony postępowania,

- bezstronna – strony mediacji powinny być traktowane jednakowo

- poufna – postępowanie objęte jest tajemnicą

Mediator – to osoba prowadząca postępowanie mediacyjne, która pomaga wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące strony postępowania. Mediator jest neutralny i bezstronny.

W ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna mediacja obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej;

- przeprowadzenie mediacji;

- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Dyżur specjalistyczny z zakresu nieodpłatnej mediacji pełniony jest w punkcie przy Placu Floriańskim 1 w każdy piątek w godz. od 08:00 do12:00 w okresie od 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.