Powiat Skarżyski w 2022  roku prowadzi 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Zespole Szkół Transportowo-Mechtronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 8.00-12.00 

Wtorek: 10.00-14.00

Środa: 8.00-12.00

Czwartek: 10.00-14.00

Piątek: 8.00-12.00

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej pok. 30, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 8.00-12.00

Wtorek: 13.00-17.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 13.00-17.00

Piątek: 8.00-12.00

 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej pok. 316, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek: 10.00-14.00

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 10.00-14.00

Czwartek: 8.00-12.00

Piątek: 10.00-14.00

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych  środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • Poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • Nieodpłatną mediację,
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
  w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 • nieodpłatną mediację.  

Na terenie powiatu skarżyskiego prowadzona jest również nieodpłatna mediacja, z której można skorzystać w punkcie zlokalizowanym przy Placu Floriańskim 1 p. 30, w każdy piątek w godzinach od 8 do 12.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej lub poprzez stronę: np.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 8a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu.

pdflista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-2022.pdf695.15 KB

 

 

2012-2022 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.